UTBYGGINGSPLANER

KYSTLAGETS TILSTEDEVÆRELSE ER ØNSKET !!

Som tidligere omtalt på nettsida vår, har det hersket noe usikkerhet om Kystlaget er ønsket i den nye bydelen som planlegges i Indre Havn. De ulike planutkastene har ikke nevnt laget i sarlig grad (les: ikke i det hele tatt). Dette har skapt endel usikkerhet blant lagets medlemmer. Formann Terje Tømmerstigen og styremedlem Geir Gartmann var i kontakt med «Gjengangeren», som torsdag 28. februar hadde førstesideoppslag om Kystlaget og vår fortsatte  tilstedeværelse på tomta vi nå disponerer.

I møte med reprensentant for Horten Kommune, Hilde Hansson, ble vi «beroliget» med at Kystlaget er ønsket i den framtidige utbyggingen. Nedenstående brev med forslag til vedtekter for området, burde virke inspirerende:

 

1     BRUK OG VERN AV SJØ MED TILHØRENDE STRANDSONE,  SBH, VA1 G VA2.

 § 1.1.   Småbåthavn, SBH 

 § 12-7 nr. 1

Det åpnes for etablering av småbåthavn med totalt 300 plasser inklusive eventuelle gjesteplasser, 20 bobåtplasser og inntil 30 plasser for flytende boliger.

Bryggeanlegget skal være åpent for allmennheten og det skal innpasses oppholdssted og framtidig badetrapp i ytre del av bryggeanlegget.

 

Småbåtanlegg på land

På land tillates oppføring av servicebygg, marina, tekniske anlegg og tilhørende funksjoner til båthavna på inntil 200m2 BRA inklusive forretning, marina, kiosk og lignende.

Bygg på inntil 200m2 til kystkultur/ foreninger kan ligge innenfor området. Det skal avsettes areal i detaljplanen som sikrer at kystkulturaktiviteter kan opprettholdes.

Det tillates salg av drivstoff. Del av bebyggelsen og tilstøtende uteareal kan benyttes til bevertning.

Plassering og utforming av bygg skal danne et helhetlig og positivt bygningsmiljø, med lave høyder og samstemt fargebruk. Det skal legges til rette for opphold og grønne areal.

Illustrasjoner av ønsket utforming av bygningsmiljøet utarbeides og kobles til bestemmelsene.

Det skal anlegges mottak av septik fra fritidsbåter og eventuelle flytende boliger skal ha tilknytning til VA anlegg.

Serviceområdet på land skal gis en helhetlig utforming sammen med småbåthavna, kystkulturbygg og grønnstrukturplanen for G1. Området skal opparbeides med belegg, gress, beplantning, gjennomgående kyststi, møblering og belysning. Overgangen til sjø skal utbedres med brygge eller tilsvarende. Området skal være åpent for allmenn ferdsel. Privatisering og inngjerding tillates ikke. Det tillates ikke båtopplag. Unntak gjelder mindre båter innen et begrenset omfang knyttet til kystkultur. Det skal innpasses slip for utsetting av småbåt fra henger for allmennheten.

Kun V1 skal benyttes som adkomstvei til småbåtanlegget. Det tillates inntil 20 parkeringsplasser. Øvrige parkeringsplasser legges til felles parkeringsanlegg, fortrinnsvis innen analyseområde A.

Med vennlig hilsen

Hilde Hanson

Sivilarkitekt/PL Indre havneby

Rådgiver i enhet for kommuneutvikling, Horten kommune

 

 

Representanter for utbygger og Horten kommune ved avduking av infoplakat 12.11.2012               Foto: ibenhard