HØRINGSUTTALELSE INDRE HAVN

BREV TIL HORTEN KOMMUNE

Hortenstangen kystlag
www.hortenstangen.no

tommerstigen@yahoo.no

Lokallag av forbundet KYSTEN

 

Horten kommune.

Rådhuset

 

 

Uttalelse til områderegulering Indre havneby. (reguleringsplan på høring)

 

Hortenstangen kystlag er en del av Forbundet Kysten, en landsomfattende organisasjon for bruk og vern av kystkultur med over 100 lag,( bl.a Kystlaget Loggen på Ubåtstasjonen Tønsberg)..

Kystlaget er lokalisert i planområdet og har bruksavtale til 2023 på området ved ”Svendsenbrygga,» med Horten Kommune. Kystlaget er en registrert stiftelse som er åpen for alle og som arbeider for å bygge og skape et aktivt kystlagssenter på området, for alle aldersgrupper.

 

 

Hortenstangen kystlag har lest plandokumentene og vil bemerke følgende:

 

Kystlaget må med i planbeskrivelsen i samsvar med kommuneplanen

Kystlaget er nesten ikke omtalt i planbeskrivelsen og ikke tatt med i bestemmelsene eller plankartet. Vi synes dette er lite tilfredsstillende og frykter for at det vil gi oss problemer i ettertid når vi ikke har en mer solid forankring i planen.

 

Kystlaget har en avtale fram til 2023 som tross tidligere innspill ikke har blitt omtalt eller diskutert. Avtalen omfatter rett til å bygge bygninger og 3 da areal inkludert ”Svendsenbrygga”. Vi har bygget to hus, opparbeidet grunnforhold og grøntområde og reparert og planert brygga med slipp for utsetting.

Kystlaget kan ”sies opp”, men det har aldri vært meningen at vi skulle være på området inntil noe annet kan overta. Hensikten har vært at vi skulle etablere et kystlagssenter, og bygge bygninger av ” midlertidig karakter” inntil hele aktiviteten og disse kunne inngå i reguleringsplan. Når det hevdes at vi er ønsket, men ikke tas med på en mer konkret måte, er vi redd for at dette av nye ”lesere” skal misforstås på en måte som fører til oppsigelse av avtalen dersom andre har ”sterkere ønsker”.

 

Selv om det i tekstdelen av planen er sagt at vi vil kunne fortsette vår virksomhet er vi ikke fornøyd med å inngå i et planformål som juridisk sett betyr en kommersiell stor båthavn, når vi egentlig driver et allment kulturarbeid. Vi vil uansett tape i en konkurranse med investeringskrefter som gjør arealkrav økonomisk begrunnet. Vi har som en ideell organisasjon ikke midler å stille opp når det skal bygges en båthavn like stor som Solviken.

 

I detaljreguleringen for båthavnområdet skal alle problemer løses. Men det er lite føringer og ingen tidsangivelse for dette området. Det synes klart at Kystlaget ikke kan gå foran i en slik stor plansak. Men det er vi som nå har et løpende reguleringskrav hengende over oss, og som ikke får omgjort vår virksomhet til mer permanent status før en plan er på plass. Jf forlengelse av midlertidig byggetillatelse fra 14.november 2012, etter krav fra byggesaksavdelingen i kommunen. 

Vår virksomhet er i samsvar med overordnede planer (kommuneplaner), men blir ikke endelig regulert før hele sjøområdet inkl husbåter er utredet og planlagt. Det kan ta mange år og resultatet er usikkert. Vi synes dette er lite tilfredsstillende.

Vi mener man først bør gi klare og rimelige betingelser til de eksisterende virksomhetene (spesielt kultur og ungdom), som dermed kan bidra til at området blir aktivt og attraktivt. Husbåter ,som i planbeskrivelsen er sterkt framhevet, vil f.eks. naturlig tiltrekkes av et maritimt kulturmiljø, kanskje også en liten museumshavn.

 

Kystlaget mener at grøntbeltet må være gjennomgående

Kystlagets virksomhet er konkret tatt inn i kommunedelplanen fra sentrum fra 2007, og vi ligger i et natur og friluftsområde/grøntareal i ny kommuneplan fra 2011. Disse planene taler for vår framtid i området. Nytt havneområde på land av type privat småbåthavn er ikke i samsvar med disse overordnede planene. Jf kartet og også avgrensningen av «Kystparken» i selve saksdokumentet. Det er ingen annen logisk videreføring av dette enn at ”Kystparken” blir gjennomgående grønn forbi hele området og at Kystlaget ligger som før i dette grøntbeltet som er 40-50m bredt. Adkomst mv til en privat båthavn må krysse denne kyststripa, men med prioritet etter friluftsinteressene, og ha sitt landbaserte anlegg bakenfor grøntbeltet. Båthavnene i Solviken og Pluggen har de samme forholdene hvor det ikke er gjort forskjell på båthavn og kyststi gjennom områdene, og forholdene er uryddige. Kyststien langs indre havn, dvs den ved sjøen, er en viktig sykkel og gangsti i tur og rekreasjonssammenheng. Kystlaget er for mange et stoppunkt på denne ruta.

 

Planbeskrivelsen nevner ikke Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden og heller ikke nye rikspolitiske bestemmelser for differensiert strandsoneforvaltning som kom i 2008. I disse er det klart at 100m-beltet skal vurderes nøye også i bymessige strøk, og at strandsone i by i utgangspunktet også er omfattet av vernet og forbudet mot bygging og tiltak etter plan og bygningsloven. 

Vi mener dette taler for at grøntbeltet kalt ”Kystparken” beholdes sammenhengende slik at det også kan videreføres i framtidige planer mot sykehjemmet og Pluggen.

 

Kystlaget ønsker ikke å være en integrert del av småbåthavna

Kystlaget driver en virksomhet på frivillig basis og arbeider for å ta vare på kystkultur i alle sjatteringer. Vi har en fiskeskøyte fra 1909 på 35 fot og 4-5 andre båter som er i kystlagets eie. Vi vil drive aktiviteter og ikke båthavn. Men et bryggemiljø og en havn, bl.a for noen gjester, er en viktig del av det hele (som beskrevet for reguleringsplanens ”pir” utenfor den grønne aksen). Kystlaget er meget strenge på inntak av båter ut over det vi selv kan bruke og skal ikke ha lager eller drift for andres båter. Vi bygger opp et treffsted for alle aldre, med et maritimt miljø, med turer i båt, fiske, trening med små seil og robåter, håndtverk og formidling og har bl.a. vært besøkssted for sjøbarnehagen. I tillegg drifter vi kystledshytta på Løvøya i samarbeid med Horten kommune og Oslofjorden friluftsråd.

Det er også fristende å vise til virksomhetene på Ubåtstasjonen i Tønsberg, som faktisk er et direkte resultat av Loggen kystlag som ble stiftet i Horten i 1982.  Loggen drev her i mange år uten å finne et fast tilholdssted og flyttet derfor til nabobyen.

Poenget er at vi som frivillig organisasjon trenger en lang oppbyggingsfase og et fast tilholdssted for å klare å bygge opp noe som kan komme alle til gode – også turgåere og innbyggere i Indre havneby, og etter hvert et aktivum for hele byen.

 

Båthavna bør plasseres vest for B&B-pirene

Når det kommer til neste runde, dvs når områdeplanen skal videreføres i delreguleringer for områdene, er det bestemmelsene i planen som gjelder. Derfor mener vi de ”svake” gruppene nå må sikres bedre i områdeplanen. Kystlaget er en av disse som da vil stå svakt og uten planmessige rettigheter. En båthavn er etter vårt syn, som nevnt, et annet planformål. Husbåtene legges det til rette for i bestemmelsene og i et antall av 20-30 stk plassert midt foran kystlagets område. På tegningen var det bare plass til 6 stk. Landareal er ikke avklart, trafikk, parkering mv skal løses i detaljplan. Disse gis rettigheter og er påkostet en egen utredning som ikke er særlig opplysende. Både dette og den store båthavna (som kalles liten) er ikke i samsvar med den idyllen som beskrives og avbildes. Etter vår vurdering bør denne spesielle husbåthavna og kanskje også den delen av den store havna som er for store helårsbåter ligge lengre vest og utredes som en egen plan utenfor, men gjerne tilknyttet Indre havneby. Det er stadig snakk om gangavstander, men vest for kystlaget, for eksempel fra slepebåtkaia,  er det i hver fall plass. Slike båter vil foretrekke direkte landfeste og skal fungere hele døgnet og året. Trafikken som skal til for å serve 300 båter kan i sesongen bli stor, men bare 20 plasser nevnt. Det må også tas høyde for parkering av biler som ikke hører hjemme i Indre Havneby.

Husbåter er i noen sammenhenger utredet tidligere og Kommunal- og regionaldepartementet ga i 2005 ut rundskriv H/9-05 som konkluderer med at det er naturlig å kreve reguleringsplan som boligområde for et slikt organisert permanent tiltak som husbåtanlegg

 

Vindutsatt område

Fra Kystlagets side vil vi også peke på at det er helt reelt at området er vindutsatt for særlig nordøstavind. Vindstudier er lite påaktet i planen, f.eks. at det er forskjell på det som skjermes av Karljohansvern og det som ligger lengre øst. Kystlaget og hele båthavnområdet ligger i så måte dårlig skjermet.

Det må skapes et godt miljø for fritids- og friluftsbaserte organisasjoner

Vi synes også at de andre fritids og friluftsbaserte organisasjonene langs Kanalparken og Kystparken er dårlig behandlet i planen. I dette særlige tilfellet av en plan, hvor kommunen er en stor grunneier, er det en unik mulighet til å gi skatere, roere, rockere og «bråkere» bedre betingelser og nye muligheter. Men da må det tas plangrep på en annen måte. Alle har fått sine arealer og muligheter beskåret. Selv om de får være på stedet og kanskje bygge noe nytt, blir dette mindre enn det de har fra før. Hvorfor ikke rydde opp i dette, lage parkanlegg bedre og gi disse spesielt ungdomsgruppene en ny mulighet. I planen er lekeområdene for nye beboere som tillates i ”Kystparken” beskrevet, men hva med dagens brukere i alle aldre.  De som har bodd i byen en stund vet hvordan ungdom har vært drevet fra skanse til skanse, lagt ned eller gitt dårlige kår. Vi synes dette nå står i kontrast til at vi skal skape en ny og aktiv bydel i Horten.

 

Oppsummering:

 

Det er to punkter i dette som er særlig viktige for oss i Kystlaget:

Kystlaget må framstå i planen på en måte som sikrer videre virksomhet på området.

Det grønne beltet vi ligger i må fortsette å være grønt (LNF/park) slik at allmenne interesser er sikret i området og at stier mv. kan videreføres uavbrutt.

 

 

Vi skal slutte her, men har også andre synspunkter. Vi synes det hadde vært spennende å få delta i diskusjonen videre på en mer aktiv måte for å komme fram til de gode løsningene.

 

 

Vennlig hilsen

 

Hortenstangen kystlag.

 

 

Terje Tømmerstigen Geir Gartmann

Leder Styremedlem